شعار 1

شعار 1

درباره ما

 چرا بهبود تراز نو اندیش را انتخاب کنیم

مبتکر طرح رهگشا برای کارخانجات و شرکت ها

استفاده از کارشناسان سازمان های طرف حساب (بیمه تامین اجتماعی، مالیات، اداره کار و ...) با رزومه 30 سال سابقه

ارائه کلیه خدمات برای یک شرکت (از خرید مواد اولیه تا فروش محصول و وصول مطالبات)

مدیریت کل کارخانجات جدید التاسیس

مرتفع کردن جرایم مالیاتی

مبتکر ارتباط دانشگاه و صنعت در رشته حسابداری

برگزاری دوره های متنوع در دپارتمانهای مختلف برای مرتفع کردن مشکلات کارخانجات

ارائه مدرک برای سوابق کاریجهت استخدام های کارخانجات

title about us

چگونگی فرایند انجام خدمات

1

تهیه لیست مشکلات

متن کوتاه در رابطه با این

2

بررسی واحد های مورد نیاز

متن کوتاه در رابطه با این

3

درخواست نیاز کارخانه

متن کوتاه در رابطه با این

4

پرزنت اولیه

متن کوتاه در رابطه با این

5

درخواست اولیه مشتری

متن کوتاه در رابطه با این

6

نیاز سنجی

متن کوتاه در رابطه با این

7

ارایه صورت وضغیت

متن کوتاه در رابطه با این

8

گزارش هفتگی بمدیریت

متن کوتاه در رابطه با این

9

انجام طرح بصورت عملی

متن کوتاه در رابطه با این

10

عقد قرارداد

متن کوتاه در رابطه با این

11

پرزنت پروپزال به مدیریت

متن کوتاه در رابطه با این

12

تهیه پروپزال

متن کوتاه در رابطه با این

gift 1

gift 2

دوره های رایگان بهبود تراز نو اندیش

free course توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره توضیحاتی در رابطه با دوره

دوره های آموزشی بهبود تراز نو اندیش

مشتریان ما