سازمان تامین اجتماعی

     18

    خدمات سازمان تامین اجتماعی

  • بیمه تامین اجتماعی:
  • بررسی فرایند استخدام نیروی انسانی از بدو ورود به کار تا اتمام کار و تسویه حساب
  • بررسی سلامت جسمی کارگر متناسب با کار محوله و انجام صحیح فرایند کار از نظر بهداشت کارو حقوق و مزایای متناسب باکار
  • ارائه راه کارهای درست در زمینه فرایند کار و نیروی انسانی و بیمه پردازی شرکت، کارخانه ، تولیدی ، کارگاه ،.. به گونه ای که گرفتار جزائم بیمه ای نشود.
  • پیش بینی تدابیر قانونی و راهکارهای درست در زمینه حوادث ناشی ازکار ، به گونه ای که کارفرما براحتی جوابگوی قوانین بیمه تامین اجتماعی از قبیل ماده 90 و ماده 66 و سایر قوانینی که بعلت عدم اطلاع و آگاهی کارفرما جرائم کمر شکن و غیر قابل تصوری متوجه کارفرما میگردد.
  • تنظیم و ارئه صحیح لیست بیمه کارفرمایان به گونه ای که تاریخ شروع بکار ، تاریخ ترک کار، تاریخ شروع ایام بیماری ، استراحت پزشکی، و سایر خدمات بیمه ای بصورت شفاف و قانونی قابل قبول سازمان بیمه تامین اجتماعی بوده و بیمه شدگان براحتی شرایط استفاده از مزایای قانونی درصورت نیاز را داشته باشند.
  • بررسی و ارائه طریق برای جرائم سالهای قبل و شرکت در کمسیونهای بیمه تامین اجتماعی
  • تنظیم قراردادهای پیمانکاری
  • اخذ مفاصا حساب شرکتها از سازمان تامین اجتماعی

          جهت دریافت مشاوره و همکاری ، شما میتوانید در قسمت " تماس باما" درخواست خود را ثبت نمایید.