اخبار

1      

 خدمات مالیاتی و مشاوره

  • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی
  • ثبت‌نام ، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • دریافت گواهینامه ارزش افزوده
  • تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش) ماده ۱۶۹ مکرر
  • تنظیم گزارش مالیات حقوق و دستمزد
  • دفاعیه مالیاتی و رسیدگی مالیاتی
  • تنظیم لوایح مالیاتی و بیمه ای
  • شرکت در هیئت های حل اختلاف مالیاتی